Byggeregler

Byggeregler...

Medlemmerne har ret til at opføre bebyggelse på haveloddet efter nedenstående regler:


       1. Det samlede bebyggede areal må ikke overstige 15% af havens grundareal, dog max. 60 m2.

            Overdækkede terrasser og drivhuse indgår ikke i det bebyggede areal.

       2. Carporte, garager og lignende må ikke opføres.

       3. Bebyggelsen må opføres i én etage.

       4. Højden på bebyggelsen må ikke overstige 3,5 meter fra jordoverfladen til tagryggens højeste punkt.

       5. Bebyggelsen skal placeres mindst 1,5 meter fra facadevej og naboskel.

       6. Bebyggelsen skal opføres på punktfundamenter.

       7. Facadebeklædning på bebyggelsen skal være træ eller trælignende produkt.

       8. Drivhuse må opføres i en højde på max. 2,5 meter og skal placeres mindst 1,5 meter fra facadevej og naboskel.

       9. Afledning af spildevand ag enhver art må kun ske efter tilladelse fra spildevandsmyndigheden i Vordingborg Kommune.

     10. Alle brændeovne og lignende skal af hensyn til brandforsikring godkendes af skorstensfejer og erklæring fra skorstensfejer                    skal forelægges bestyrelsen inden brændeovnen må tages i brug.

     11. Terrænregulering skal godkendes af bestyrelsen og afstemmes med evt. naboer, som kan være påvirket af dette. 

            Større reguleringer der kan påvirke vandafledningen jævnt ned over Kløverbladets samlede arealer må ikke finde sted.

     12. Bebyggelse på fællesarealet er ikke tilladt for de enkelte medlemmer.Proces:


Man må bygge uden tilladelse så længe man overholder ovenstående regler samt reglerne i kommuneplanen. Hvis man er i tvivl om reglerne i kommuneplanen, skal man spørge kommunen. Hvis man ønsker at afvige fra overstående regler eller kommuneplanen, så skal man søge dispensation hos kommunen. Som lejer af haven og ejer af et kolonihavehus er det dit ansvar, at de regler som findes i kommuneplanen, bliver overholdt. Det er også dit ansvar at overholde foreningens interne regler. Ved manglende overholdelse håndhæver bestyrelsen reglerne, hvis de bliver opmærksomme på det, hvilket betyder, at du risikerer at miste brugsretten til haveloddet - og dermed retten til at have dit hus stående på haveloddet.


I forbindelse med en evt. nedgravning af el til de enkelte haver, skal projektet godkendes af bestyrelsen. Gravearbejde i fællesvej skal udføres af forsikret entreprenør. El-arbejde skal udføres af autoriseret el-installatør. Der skal afleveres tegninger af de fremførte kabler til bestyrelsen, og bestyrelsen skal godkende projektet ved afslutning. Eventuelle skader på fælles vej/arealer skal udbedres på den etablerendes regning.