Ordensregler

Ordensregler...

1. Hus og have.

      1. Medlemmerne skal sørge for, at bebyggelsen på haveloddet til enhver tis fremtræder vedligeholdt, og som minimum er                               sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

      2. Hække omkring de enkelte haver skal opretholdes og vedligeholdes af lejerne af de respektive haver.

      3. Hække skal klippes mindst en gang årligt inden 1. august.

      4. Hækken må højst være 1.80 cm høj.

      5. Den enkelte lejer kan selv vælge facadehækkens art, dog ikke tjørn, plankeværk og alene stående trådhegn. Dermed forstås, at               hegn inde i en hæk for at holde hunde inde er tilladt. Hække mellem haverne besluttes af naboerne i fællesskab, dog ikke tjørn,             plankeværk eller alene stående hegn.

      6. Der må ikke findes plantevækst i haverne, som breder sig ind i andres haver.

      7. Græsset skal slås jævnligt.

      8. Træer og buske skal plantes så langt fra naboskel, at disse ikke skygger for nabohaverne

      9. Generelt skal al beplantning holdes i en sådan afstand fra hækkene, at disse ikke berøres eller tager skade.

    10. Udenfor haven har medlemmet pligt til at holde areal og vej ud for egen grund fri for plantevækster ud til midten af vejen.

    11. Ved flytning fra haveloddet er det ikke tilladt at fjerne træer og buske, der har stået i haven i mere end 3 år.

    12. Det er ikke tilladt at bruge sprøjtegift og pesticider såsom Round-Up i foreningen.

    13. Havegødning etc. skal så vidt muligt undgås og må ikke ligge på vejen i mere end 2 dage.

    14. Afbrænding af haveaffald - herunder Sankt Hansbål - er ikke tilladt.2.   Fællesarealer og fællesfaciliteter.

       1.     Ved brug af fælleshuset skal huset efterlades rengjort. Dette omfatter:

               1.1. Opvaskemaskinen skal være tømt.

               1.2. Komfur og køleskab skal være rengjort.

               1.3. Kaffemaskine skal være tømt og rengjort.

               1.4. papirkurve skal tømmes.

               1.5. Toiletter, inkl. håndvaske og gulve skal rengøres.

               1.6. Affald skal være fjernet. Foreningens container må ikke benyttes.

        2.   Bestyrelsen fastsætter regler om udlejning af fælleshuset.

        3.   Bestyrelsen fastsætter prisen for udlejning af fælleshuset, herunder prisen for strøm.

        4.   Bestyrelsen fastsætter gebyr for manglende rengøring efter leje af fælleshuset.

        5.   Øvrige fællesområder og fællesfaciliteter skal holdes fri for affald og skal behandles pænt.3.    Færdsel mv.

        1.   Motorkøretøjer skal parkeres på den fælles parkeringsplads ved fælleshuset eller på en privat parkeringsplads i den

               enkelte have.

        2.   Der er fartbegrænsning på 15 km i timen på haveforeningens område.4.    Støj.

        1.   Brug af motorredskaber, incl. batteridrevne, eller anden støjende aktivitet må ikke finde sted på søn- og helligdage 

               fra 1. maj til 1. september.

        2.   Højtalere, musik mv. må ikke være til gene for andre medlemmer.5.    Vand.

        1.    Vandforsyningen til foreningen er afbrudt i perioden fra 1. november til 1. april.

        2.    Bestyrelsen udsender dato og procedure for åbning/lukning af vand, herunder om der er krav om fremmøde fra alle haver

                eller om adgang til hus kan ske på anden måde.

        3.    Der afholdes stormøde ved vandlukning.

        4.    Vanding med haveslange er kun tilladt mellem kl. 07:00 og 08:00 samt 18:00 og 20:00.

        5.    Vanding af græsplæner og bilvask er ikke tilladt.

        6.    Haver med ulige numre må vande på ulige datoer og haver med lige numre må vande på lige datoer.6.    Adfærd.

        1.    Det forventes, at alle naboer viser det fornødne hensyn til hinanden i forhold til f.eks. ind-kik, støj mv.

        2.    Det forventes, at alle medlemmer behandler øvrige medlemmer med gensidig respekt, herunder taler til hinanden i et 

                ordentligt tonefald. Medlemmet har ansvar for at medlemmets husstand og gæster ikke er til gene for de øvrige medlemmer

                i foreningen.7.    Andet.

        1.    Hunde skal føres i snor.

        2.    Husdyrhold er ikke tilladt.

        3.    Jagt og våben er ikke tilladt.