Lejevilkår

Lejevilkår for leje af havelod.§ 1. Betingelser for medlemskab.

         1.   Ved betaling af indskud bliver haveejer medlem af haveforeningen og får samtidig brugsret til et havelod.

                Indskuddet refunderes ikke ved ophør af medlemskabet.

         2.   Ved medlemskabets indgåelse oprettes en lejekontrakt med tilhørende lejevilkår, som regulerer forholdet mellem

                foreningen og medlemmet.

         3.   Der kan optages to medlemmer på lejekontrakten. Alle medlemmer på kontrakten er ligestillede, og har samme rettigheder                    og forpligtelser overfor foreningen.

         4.   Medlemskabet medfører, af medlemmet er forpligtet til at følge haveforeningens regler og beslutninger truffet af foreningens

                bestyrelse eller på en generalforsamling.

                Medlemmet er endvidere forpligtet til at overholde alle bestemmelser, som offentlige myndigheder fastlægger for området.

         5.   Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Det brtyder bl.a., at salg af huse ikke kan finde sted                    uden bestyrelsens direkte medvirken, idet bestyrelsen skal sikre, at køber kan optages som medlem i foreningen og lejer af 

                et havelod.

         6.   Medlemmet skal til enhver tid kunne dokumentere gyldig fast bopæl uden for haveforeningen, og opfylde kravene til at eje

                fast ejendom i Danmark.

         7.   Det er ikke tilladt at registrere sin adresse på sit havelod.

         8.   Den adresse, som medlemmet har meddelt foreningen, kan foreningen til enhver tid benytte til gyldig kommunikation med

                medlemmet. Ved adresseændring (herunder mailadresse) skal medlemmet meddele ny adresse til formand eller kasserer så 

                hurtigt som muligt og senest 2 uger efter ændringen har fundet sted. Medlemmet skal endvidere oplyse opdateret 

                kontaktinfo på bestyrelsens anmodning.

         9.   Medlemskabet og brugsretten er personligt, og derfor kan haven under ingen omstændigheder lejes ud. Haven må gerne 

                udlånes til familie. Det er en betingelse for udlån, at alle forpligtelser bliver varetaget under fraværet.

       10.   Medlemmet har pligt til at brandforsikre evt. byggeri på haveloddet. Medlemmet skal til enhver tid kunne fremvise 

                dokumentation for brandforsikringen.§ 2.  Havens anvendelse.

         1.   Medlemmet må opholde sig i haven hele døgnet fra 1. april til 31. oktober. I den resterende del af året, må der kun ske 

                midlertidigt ophold.

         2.   Haven er udlagt til fritidsformål. Det betyder bl.a., at der ikke må drives erhvervsvirksomhed fra haveloddet.§ 3.  Medlemmets rettigheder og pligter.

          1.   Medlemskab af foreningen medfører en forpligtelse til at overholde foreningens vedtægter, ordensregler, lejevilkår og 

                 øvrige regler samt generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger. Endvidere er medlemmet forpligtet til at overholde

                 regler for området, som er fastsat af myndighederne.

          2.   Medlemmet er forpligtet til at vedligeholde haven efter foreningens regler herom.

          3.   Medlemmet er forpligtet til at medvirke til ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer og fælles faciliteter, som

                 hører til foreningens område.

          4.   Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter (fællesdag).

          5.   Bestyrelsen kan fastsætte mødepligt eller andre procedurer i forbindelse med vandåbning/lukning.§ 4.  Haveleje og andre pligtige pengeydelser til foreningen.

          1.   Det påhviler ethvert medlem at betale en haveleje, som generalforsamlingen fastsøtter for et år ad gangen.

                 Haveleje fra året før tilskrives dog altid en årlig stigning på 3%, som skal bruges til varslet kloakering (den årlige stigning

                 på 3 % udgår, når kloakering er gennemført).

          2.   Generalforsamlingen kan herudover fastsætte andre beløb, som medlemmet er forpligtet til at betale. Haveleje og øvrige

                 beløb er pligtige pengeydelser i lejeforholdet.

          3.   Betalingssted og forfaldstid fastsættes af foreningens bestyrelse.

          4.   Betaling anses for rettidig, når den sker senest 3. hverdag efter forfaldsdagen.

          5.   Foreningen er berettiget til at opkræve beløb hos de enkelte medlemmer, som foreningen har betalt, idet omfang

                 foreningen kan dokumentere, at udgiften rettelig vedrører forhold, som medlemmet er ansvarlig for, herunder eksempelvis

                 beløb, som kan henføres til, at man var fraværende ved vandåbning/lukning.§ 5.  Bestyrelsens adgang til haveloderne.

          1.   Haveforeningens bestyrelse kan med et varsel på 3 dage kræve adgang til haven, hvis forholdene kræver det. 

                 Bestyrelsen kan altid uden varsel iværksætte uopsættelig foranstaltninger. § 6.  Opsigelse af medlemskab.

          1.   Fra lejers side kan lejekontrakten opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned. 

                 Retsvirkninger af opsigelse fremgår af § 10.

          2.   Forudbetalt haveleje refunderes ikke ved opsigelse og/eller overdragelse af lejemålet.§ 7.  Ophør af medlemskab og havelod ved dødsfald.

          1.   Afgår et medlem ved døden, ophører lejemålet efter nærmere aftale med skifteretten, dog senest 1 år efter dødsfaldet, jf.

                 endvidere § 10 om retsvirkninger af ophør.

          2.   Hvis der er flere medlemmer på kontrakten fortsætter den længstlevende lejemålet, men værdien af huset falder i arv efter                     skifterettens bestemmelse.§ 8.  Sanktioner og ophævelse af medlemskab.

          1.   Hvis haveleje og anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan bestyrelsen kræve et af generalforsamlingen fastsat

                 gebyr for hver forsinket betaling. Gebyret er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Hvis haveleje eller anden pligtig 

                 pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen efter 2 skriftlige rykkere kan foreningens

                 bestyrelse ophæve den indgåede lejekontrakt. Et medlem som har fået ophævet sin lejekontrakt, har intet krav på 

                 genoptagelse i foreningen, selv om restancen betales efter ophævelsen.

          2.   Foreningens bestyrelse er berettiget til at påtale og sanktionere den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet i væsentlig

                 grad misligholder haven. Særligt for misligholdelse af haven gælder, at bestyrelsen efter én advarsel med frist på 14 dage

                 kan sætte en havemand til at udføre arbejdet for medlemmets regning, hvis forholdet ikke er bragt iorden. Betaling for

                 havemand er en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

          3.   Foreningens bestyrelse er berettiget til at påtale, sanktionere og ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis medlemmet 

                 tilsidesætter haveforeningens vedtægter, ordensregler, lejevilkår samt øvrige regler i foreningen og/eller beslutninger

                 truffet af generalforsamlingen eller bestyrelsen. Det samme gælder, hvis medlemmet tilsidesætter regler som er pålagt

                 området udefra.

          4.   Foreningens bestyrelse er berettiget til at påtale, sanktionere og ophæve den indgåede lejekontrakt, hvis lejer af at havelod

                 eller dennes husstand ved adfærd eller handling er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer.

          5.   Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejekontrakt uden forudgående påtale, hvis medlemmet

                 kendes skyldig i en straffesag, som er foregået i foreningen.

          6.   Hvis bebyggelsen på haveloddet overtages af en pantekreditor skal bestyrelsen ophæve lejekontrakten fra kreditors                                   overtagelsestidspunkt.

          7.   Ved ophævelse af medlemskabet i henhold til denne lejekontrakt er medlemmet berettiget til, senest 8 dage efter 

                 modtagelsen af ophævelsen, skriftligt at forlange spørgsmålet endeligt afgjort på en generalforsamling/ekstraordinær

                 generalforsamling.§ 9.  Pant.

          1.   Bestyrelsen har intet ansvar for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem forsætligt eller uagtsomt har fortiet

                 forhold om adkomst eller pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages.

          2.   Hvis bygninger på et havelod overtages af en pantekreditor med henblik på fyldestgørelse, bortfalder medlemmets lejeret

                 til haveloddet fra kreditors overtagelsestidspunkt.§ 10. Retsvirkninger af opsigelse, ophør ved dødsfald samt ophævelse.

           1.   Når medlemskabet til et havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusiv

                  fundament og indbo. Fjernelse skal ske med videst mulig hensyntagen til havens anlæg og uden at det kollektive

                  foreningsanlæg påføres skade.

           2.   Det udtrædende medlem har endvidere ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen udlejer haven til.

           3.   Uanset dato for opsigelse eller ophævelse af lejekontrakten, hæfter det udtrædende medlem for enhver pligtig pengeydelse

                  f.eks. haveleje, indtil grunden er ryddet eller bebyggelsen er solgt. Medlemmet har ligeledes pligt til at vedligeholde haven i 

                  samme periode.

           4.   Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den haveloddet opførte bebyggelse på 

                  haveloddet, beplantning mv., forud for andre kreditorer.

           5.   Særligt for ophævelse af medlemskabet gælder, at hvis medlemmet ikke inden 4 uger efter medlemskabets ophævelse har                      fjernet eller solgt den opførte bebyggelse på haveloddet, eller hvis salg er sket i strid med gældende foreningsregler, kan 

                  medlemmet uden yderligere varsel udsættes af sin havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer

                  herefter, hvem der skal overtage haven ved et salg samt vilkår for salget. Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen 

                  fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, 

                  retsgebyrer, leje- eller medlemsrestance mv.

           6.   Når et medlemskab ophæves, gælder det for alle medlemmer på haveloddet.