Møder/ Referater

Referat bestyrelsesmøde 19-10-2022

Referat - Bestyrelsesmøde 23-08-2022- Kløverbladet

Referat - Bestyrelsesmøde 27-07-2022- Kløverbladet

Næste møde er 23/8-2022 kl. 18.30 og alle er velkomne...

Bestyrelsesmøde den 14.6.2022Deltagere: Karina, Helena, Tim, Jytte, Knud Erik, Stine, Theresa.

1.
Årshjul:
Tim laver/renskriver årshjulet.

2.
Jubilæumsfest:
Man tager selv mad til evt. grill. Jytte undersøger telt. Tilmelding 31 Juli.

3.
Regnskab:
Bjørn sender bilag til Karina, Jytte og Karina mødes og kigger regnskabsprogram.

4.
Tilbagebetaling:
Jytte sørger for tilbagebetaling af udeblivelse fra havedage, når hun har adgang til bank.

5.
Åbne bestyrelsesmøder:
Alle bestyrelsesmøder er åbne for kolonister som kan komme og lytte, man har ikke taleret.

6.
Drejebog til bestyrelse:
Vi samler leverandør oplysninger sammen til bogen.
                                                                                                                                                           
7.
Reperation af skure:
Vi prøver at indhente tilbud på tag og vægge. Plus opslag på FB om vi måske har en kolonist som kan lave det, på regning.

8.
Bordplade til fælleshuset:
Doneret bordplade til opsætning udendørs, vi finder en løsning på mulig opsætning.

9.
Fælleshus:
Havemøbler kan komme i skur når der er ryddet op.
Karina sætter trampolinen til salg.
Jytte køber nye låger til vores el skab.
Rengørring af gulvene i huset halter lidt, vi laver afkrydsnings seddel for stuen som på toiletter.

Referat Generalforsamling 21/5-2022

Sted: Fælleshuset i Haveforeningen Kløverbladet.

Dato: 21 maj 2022.

Tid: 10.00 til 15.00.

 

Referat af Generalforsamling i Haveforeningen Kløverbladet

Dagsorden

1. Valg af dirigent                                                                                       Anders, have 77.

 

2. Valg af referent                                                                                     Michael, have 80.

 

3. Valg af 3 stemmetællere                                                                      Have 33, 61 og 72.

 

I alt var der 47 stemmeberettiget og 14 fuldmagter repræsenteret.

 

4. Bestyrelsens årsberetning.

    Bestyrelsen fortalte:

       -At det havde været et svært år, med en ikke særlig god stemning.

       -Internt har bestyrelsen fungeret godt og der er blevet udført mange opgaver, f.eks.:

       *Orientering i sager og oprydning fra tidligere bestyrelser der havde forladt hvervet i utide.

       *Sparer forslag.

       *Etablering af el tilslutning.

       *Lege- og bålplads ved søen.

Fremtidige opgaver:

       *Spuling af drænrør. Haveejer kan forvente besøg fra bestyrelsen samt en slamsugnings entreprenør, da nogle af dækslerne er i haverne.

       *Vejene skal reetableres. Haveforeningen venter stadig på at entreprenøren får gjort dette.

 

Bestyrelsen føler sig presset, der har været eksempler på opførelse fra en haveejer der er oplevet som chikane og hetz imod bestyrelsen.

Bestyrelsen er på trods af ovenstående parat til genvalg med ønske om derved at kunne skabe den kontinuitet der er nødvendigt for en veldrevet kolonihaveforening.

Bestyrelsen henstiller til at alle haveejere ikke skal kontakte entreprenør og samarbejdspartner der udfører arbejde eller ydelser for foreningen i samarbejde med bestyrelsen, da der har været eksempler af uheldige situationer i forbindelse med betaling af regninger på grund af forvirring skabt af sådanne kontakter uden om bestyrelsen.

Bestyrelsen oplyste at der havde været god aktivitet i fælleshuset.

 

Afstemning vedr. enkelt bestyrelsesmedlems op før slut af valgperiode efter uoverensstemmelser vedr. manglende fremmøde af omtalte bestyrelsesmedlem i forbindelse med bestyrelsesmøder. Begge parter fremførte deres sag og omtalte bestyrelsesmedlems ophør blev vedtaget ved afstemning.

 

5. Tvivl vedr. afstemning omkring bøder for ikke at deltage i varslet havedage.

Det blev konstateret at den opfattelse at bøderne var vedtaget ved sidste års generalforsamling ikke var korrekt.

Vedtaget at bødepengene tilbagebetales.

 

6. Godkendelse af regnskabet.                     Regnskabet blev godkendt.

Regnskabet blev præsenteret af ekstern revisor, Bjørn, der var blevet tildelt en konsulent rolle for at hjælpe med at få rede på status på situationen efter tidligere års tumult i bestyrelsen, (de ophørte i utide samt manglende overblik over tidligere dispositioner mv. som stadigvæk figurerede på dukomenter ig i referater, men ikke var gældende mere eller var forældede)

Det blev bemærket at bestyrelsen havde foranlediget at der blev brugt 115.000 kr. på reparation og renovering af fælleshuset, og at dette var blevet iværksat uden forudgående godkendelse på en generalforsamling, eller indeholdelse i et godkendt budget. Dette er en overtrædelse af bestyrelsens prokura, som foreskriver at bestyrelsen højst må bruge 30.000 kr. uden forud godkendelse. Flere af posterne/beløbene under denne post havde slet ikke noget med det at gøre og burde være placeret i en anden kategori.

Der var enighed om at arbejdet var blevet veludført, og at prisen ikke syntes for dyrt, men det blev henstillet til bestyrelsen, at de i fremtiden skulle overholde den vedtagne prokura, og benytte de muligheder der havde med vedtagelse af større  investeringer på ordinære generalforsamlingen eller til nød ved indkaldelse til en ekstra ordinær generalforsamling. Større investeringer skulle budgetteres og godkendes inden igangsættelse.

 

7. Godkendelse af budget.                                  Budget blev godkendt.

Diverse kommentarer til budgettet:

    -Der vil blive lavet en opsparing af de penge der kommer ind ved den vedtagne 3% huslejestigning. Opsparingen er lavet, men skal bare have sin egen post på budgettet.

    -Der var spørgsmål til en del poster i budgettet som var genganger fra tidligere år.

    *Der blev spurgt ind til omkostningerne der var blevet afsat til bestyrelsesmøder.

    *Den uspecificeret vedligeholdelses post på 40.000 kr. var ligeledes genganger.

    *Posten til reparation af værksted/skur var ligeledes genganger og var blevet overført fra sidste år, da arbejdet ikke er udført endnu.

 

8. Juristens gennemgang af de gældende vedtægter, og beskrivelse af de muligheder der var for at forenkle, ordne og operationalisere de eksisterende vedtægter ved at give dem en ny form, samt vedtagelse om fortsættelse af dette arbejde således at der kunne ligge forslag til afstemning ved f.eks. næste generalforsamling.

Der var en diskussion om hvorvidt dette punkt kunne optages til diskussion, da der blev rejst tvivl om at bestyrelsen havde varslet dette punkt korrekt.

Det blev vedtaget ved afstemning på mødet at punktet skulle gennemgåes.

   -Forslaget gik ud på at skille ordensreglement, bygge bestemmelser, og lejebetingelser/kontrakt forhold, ad af vedtægterne.

Der blev givet en redegørelse for de ulemper der var med de nu-gældende vedtægter og de fordele der kunne opnås ved den nye vedtægtsform.

 

9. Forslag til afstemning.

  1. Forslag fra bestyrelsen.

  Juristen Ditte og bestyrelsen skulle arbejde videre med at forberede et forslag til forbedrede vedtægter i henhold til ovenstående beskrivelse.                                                     Forslaget blev vedtaget.

  2. Forslag fra Knud-Erik, have 88.

  Opsætning af bom.                                       Forslaget blev nedstemt.

  3. Forslag fra Torben, have 1.

  Ændring af vedtægter paragraf 6.6.              Forslaget blev nedstemt.

  4. Forslag fra Birgit og Jens, have 7.

  Forslaget gik på bestemmelser vedr. køb/leje af have i foreningen.

  Det blev vedtaget at der skulle indføres krav om dansk bopælspligt ved køb/leje af have i Haveforeningen Kløverbladet.

  5. Forslag fra Sabine, have 9.

  Nedgravning af trampolin.                            Forslaget blev nedstemt.

  6. Forslag fra Helena, have 55.

     1. Generalforsamlings dato rykkes til samme dag som op lukning af vandet.                                                          Forslaget blev godkendt.

     2. Forbud mod trampoliner i egen have.     Forslaget blev nedstemt.

     3. Begrænsninger for brug af varmepumpe.             Trukket tilbage.

     4. Begrænsninger på udendørs lys.                          Trukket tilbage.

     5. Stormøde ved vand lukning.                   Forslaget blev vedtaget.

     6. Præcisering af valgret.                                       Trukket tilbage.

  7. Forslag fra Brita, have 40.

  Antal af bestyrelsesmedlemmer hæves fra 4 til 5. Der blev talt om at det var svært at finde 5 men idéen var god.

  4-5 medlemmer blev vedtaget.

  8. Forslag fra Joan, have 36.

  Op lukning af vand midt i marts.                   Forslaget blev nedstemt.

  9. Forslag fra Birgit, have 61.

     1. Flytning af legeplads ved søen.              Forslaget blev nedstemt.

     2. Parkering i stedet for legeplads.            Forslaget blev nedstemt.

  10. Forslag fra Stine, have 59.

     1. Ændring af paragraf 6.6. honorering af bestyrelse.

De skulle have løn i stedet for gratis haveleje. Her blev der talt om af det kunne skabe begrænsninger for førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og pensionisters deltagelse i bestyrelses arbejde.                                                         Forslaget blev nedstemt.

     2. Bestemmelser vedr. overnatning præciseres.

Her blev det konstateret at det ikke var muligt at stemme om forslaget da der ikke andet end et diskussionsoplæg og ingen afstembar forslag.

Afstemning afvist.

  11. Forslag fra Tim, have 27.

  Diverse ændringer af vedtægter.

     *Her blev det aftalt at der tages hensyn til de af Tim forslåede ændringer i vedtægtsarbejdet vedtaget under forslag 1.

     *4-5 bestyrelsesmedlemmer vælges.

     *At der vælges en kassér blandt haveejerne som indgår i bestyrelsen på lige fod, således at regnskabets bogføringsansvaret er fastholdt i haveforeningen, dette udelukker ikke at der bruges ekstern revisions ekspertise til udarbejdelse af regnskabet.        Forslaget blev vedtaget.

 

10. Valg af bestyrelse.

    De bestyrelsesmedlemmer der var på genvalg blev genvalgt.

    Formand: Karina, have 54.

    Best. medl.: Theresa, have 81.

    Best. medl.: Helena, have 55.

    Ny valgt..

    Best. medl.: Tim, have 27.

    Kassér: Jytte, have 70.

    1. suppleant: Stine, have 59.

    2. suppleant: Knud-Erik, have 88.

 

 

Alle vedtægtsændringer er gældende fra dags dato.

 

Tak for god ro og orden, og efter sigende efter mødet en bedre stemning end sidste år...

Bestyrelsesmøde den 2.6.2022

Deltagere: Karina, Helena, Tim, Jytte, Theresa.

1.

Nye letvægts gasflasker til havefolket.
De gamle er tunge og svære at hente/fylde og tunge for havemand at trække rundt med. Nye brugte flasker letvægtsflasker koster omkring 500kr. Vi blev enige om at vente et par mdr. mere for at ny kasserer kan få overblik over økonomien.

2.

Regnskab.
Kommer ud kvartalsvis på mail og i dueslag. HUSK AT OPDATERE DIN MAIL.
Vi undersøger regnskabs program E-conomic i forhold til licenser og konti kaldenavne i programmet.

3.

Formand sørger for ændring af fuldmagt til banken.

4.

Jytte og Tim frasiger sig fri husleje for bestyrelses arbejde, ønsker deres leje indsat på henlæggelser til kloarkering/opsparring.

5.

Havevandring.
Tim vil prøve at kontakte Flemming Kruse, så han igen kan gå med på havevandring. Dato kommer ud senere.

6.

Dræn.
Helena ska
ffer tegninger af drænrør og brønde, så vi kan få spul/sug for gennemløb i dræn.

7.

Stophaner.
Punkt til næste Generalforsamling for udskiftning efterhånden.

8.

Vi invitere suppleanter med til bestyrelsesmøder fremover.

Bestyrelsesmøde den 9/5 2022

Deltagere: Karina, Helena, Theresa, Knud Erik

1.
Vores forening bliver undergravet af enkolonist, som ved at ringe og få tilføjet sin egen e-mail hos vores leverandører, laver rod i deres systemer og vi får så ikke tilsendt regningerne.
Vi havde undret os over at regningen fra slam ikke var kommet, men de er af og til lidt længe om det…… vi finder så først ud af det en måned senere, da vi får en rykker, og ringer til slam for at spørge dem om, hvor vores oprindelige faktura er blevet af. Den er blevet sendt den 6.4 til dette medlem, den ligger hos hende i en måned uden hun har undret sig? Derfor har vi ikke fået den.
Efterfølgende skriver kolonisten til formanden lørdag den 7.5  kl. 21:21 : at af mystiske årsager har slam sendt en rykker til hende, og om foreningen ikke har nogen penge….

Husk at man som medlem altid kan få regnskab at se, hvis man har spørgsmål. Den benyttede måde at få oplysninger på er fordækt forkastelig og uansvarlig, den er ved tidligere bestyrelser også blevet brugt bare af vedkommendes mor, som også har hus i foreningen. Vi fik mundtligt besked fra den tidligere formand, Jens Peter da vi startede, at det var de to damer der var grund til han ikke kunne holde det ud mere, samtidig holdt resten af bestyrelsen også op. Så var der ikke trådt en ny styre gruppe/bestyrelse til så var foreningen gået i opløsning.
Dette er en tendens vi som bestyrelse kæmper for at ændre på.

2.
Spul/sug af drænrør.
Hvert 2-3 år skal vi have spulet og suget vores dræn ned gennem foreningen, dette er ikke blevet gjort i mange år. Måske derfor der er så meget vand alle vegne i foreningen?  Hvis nogen af jer kender til brønd dæksler på jeres matrikel vil vi gerne vide det så vi kan få overblik over rørene. De brønde som vi er vidende til eksisterer i private haver samt dem vi får oplyst, vil få besøg af slamsuger og skal være tilgængelige i uge 20

3.
Et påtale brev blev skrevet til et medlem, fordi forhold i haven ikke bliver bragt i orden.

4.
I forholdt til udlejning af fælleshuset så skal lejer selv stå for rengørring både før og efter festen. Det koster kun 500kr at leje om sommeren, (vinter plus el) så rengøring kommer ind under lejer-udgift.
Vi har en udfordring ift. køleskabet når fælleshuset er udlejet, v har snakket om at stille det gamle køleskab i skuret hvor kolonister så kan komme til det under udlejningen.

5.
Vi har haft problemer med at få håndværkere til at reparere vores skur, vi kan ikke få de tre tilbud (som påkrævet i vedtægter) håndværkere  vil enten ikke lave det eller de svarer slet ikke på vores henvendelser. Er der kolonister som kender håndværkere som vil give tilbud???
Knud Erik foreslår om vi kan få nogle kolonister til at lave det?

Efter gennemgang af gamle GF referater (inden nuværende bestyrekses tid) kan vi se at det er blevet vedtaget at få malet fælleshuset. Anders have 77 har påtaget sig opgaven, (inden der blev vedtaget indhentning af 3 tilbud) og udfører denne opgave i sommer 2022.

6.
Der er indkøbt nyt Krolf sæt som vil blive sat op snarrest.
                                                                                                                                                             
7.
Havedage vil blive afholdt hver måned den 1. lørdag fra 9-12
Den første gang bliver den dog ændret pga. fest i fælleshuset, så det bliver søndag den 29. hvor der skal luges og males.


8.
Vi har drøftet 50års jubilæet musikken som tidligere skrevet, er bestilt. Det er et band som spiller for andre kolonihaveforeninger, de spiller mormors kolonihavehus, Shu bi dua og den slags. Vi har snakket om helstegt pattegris eller pølsevogn…… Telt skal også snart bestilles. Gamle kolonister er også inviteret så kender du nogen så inviter.

9.
Er der en kolonist som har forstand på at installere et nyt toilet, det er indkøbt og skal bare skiftes. Meld gerne til….

10.
Der er sat tråd skraldespand op ved fælleshuset til dåser, der bliver også sat en ved søen. Jørgen have 17 har tilbudt at køre dem på genbrug, tak for det.

11.
Der mangler stadig et tørrestativ som stod i fælleshuset.
Desværre er der nogen der tror at ting fra fællesarealerne er ok at fjerne, så foreningen mangler også et understel til en udendørs bordplade, som var doneret af en kolonist, der er kun bordplade og vask tilbage, og er dermed ikke brugbar.  Lever venligst tilbage!

12.
Der er tilmelding til hyggeligt samvær og aftensmad efter Generalforsamlingen.
Der er sat 3 timer af til GF og spisning starter 17:30
S.U. søndag den 15/5 i postkassen eller til en fra bestyrelsen.

Bestyrelsesmøde 13/4 2022

Tilstede: Helena Karina og Theresa1. Vi har igen talt om indkaldelse til GF og fået mere og plads.


2.  Vi har haft besøg af en kolonihave jurist, som vi har bedt om at kigge på vores vedtægter, for at gøre dem mere overskuelig. Hun vil laver en skitse til hvordan hun synes vi skal ryde op.
Dette vil hun fremlægge på GF for os alle samme.
Ditte har været direktør i 8 år i kolonihaveforbundet, så hun har rigtig meget erfaring på kolonihaveforeninger og hvordan man bedst muligt for alle, bedre laver overblik over foreningens vedtægter og ordensregler.
Dette kommer til afstemning efterfølgende.

Bestyrelsesmøde den 5/4 2022Tilstede: Helena, Karina og Theresa


1.

Vandbrud, Cerius har været her og gravet 2 af stederne. De mangler det sidste vandbrud i rosenvænget. Vi regner med at høre fra dem i morgen.                                                                 Vi har aflæst vand forbrug for vinterperioden, her har vi brugt 6 m3. Ligeledes har vi aflæst måler inden vi åbnede for vandet og igen i dag, vi har brugt 5 m3 på at fylde alle vores rør plus det der løb ud af vores graveskader. Det koster 17,34 kr. for foreningen per m3 da vi ikke betaler vandafledningsafgifter. Vi håber på at kunne åbne igen på lørdag, men vi skal være sikre på at arbejdet er udført.

2.

Der er  indkommet en naboklage som vi har behandlet, og den bliver videregivet til rette vedkommende.

3.

Indkaldelse til GF finpudset og vi er næsten klar til at sende den ud.

4.

Vi har bestilt musik til vores 50 års jubilæum og ud fra det er jubilæet planlagt til den 27.8.2022  så sæt kryds i kalenderen allerede nu.

5.

Vi har drøftet ideen fra andre kolonihaveforeninger, med passive medlemskaber. Man betaler f.eks. 100 kr. for et  passivt medlemskab og kan deltage på lige fod til begivenheder, fester, mm. Dette til fordel for foreningen, og til fordel for interesserede. Vi ønsker at kunne inviterer gamle kolonister til jubilæet, så hvis nogen kender nogen som har været medlem og måske kunne have lyst til at deltage i arrangementet så giv endelig lyd.

Referat bestyrelsesmøde 30/3 2022

Referat fra bestyrelsesmøde den 30/5 kl 16:00

Tilstede: Karina, Helena, Knud Erik, og Theresa
1. Indkaldelse til generalforsamling

2. Vi gennem gik budgettet for 2022

3. Knud Erik vil sørger for at svego spuler vores dræn.

4. Vi tænder for køleskab, fyser og vaskemaskinen igen.

5. Vi har drøfte fravær fra Nicolaj og hvad vi vil gøre.

6. Hjertestarter er ankomst og Bang sætter den op i løbet af ugen.

Referat bestyrelsesmøde 4/3 2022

Bestyrelsesmøde den 4.3.2022

Deltagere: Karina, Helena, Theresa


1.
Forsag fra Facebook om vi kunne åbne for vandet til sommertid, dette er et godt forslag men skal komme som indkomne forslag til GF, da der i vores vedtægter står det er 1. April med forbehold for frost.


2.
Mht. fremmøde ved vand åbning.

Mange skader indendørs, f.eks. sidste år:

En septiktank flyder over i hele haven pga. et løbende toilet, dette bliver først opdaget 14 dage efter åbning af vand af naboen.
En anden var et køkken amatør indendørs der stod åbent, hele haven var oversvømmet og vandet løb ud over vejen, før det blev opdaget.

Andre skader var frost sprængninger i rør hvor vi måtte tilkalde vvs’er og da vi sidste år ikke havde krav om fremmøde måttet foreningen dække udgifterne som løb op i omegn af 20.000,-

I nuværende vedtægter er der krav om fremmøde, hvis man ikke før vandoplukningen eller på dagen sørger for at der er styr på ens rør i haven, og vi igen bliver nød til at ringe efter vvs’er bliver det på havelejers egen regning.
Husk at man ikke kan se fejl før der kommer vandtryk i dine rør.

3.
GF som var planlagt til 2. April ved vandoplukning bliver udsat til Maj, der er ikke sat dato endnu.
Årsag er at et bestyrelses medlem vælger ikke at møde op til vores planlagte møder, dette har faktisk været et problem i 2 år, af den årsag vælger Helena og Theresa ikke at stille op til genvalg.

4.
Åbning af vandet blive gjort den 2. April kl. 10:00 og efter vi alle har tjekket vores haver, invitere vi på Hotdogs ved fælles huset kl.12:00

Referat bestyrelsesmøde 11/11 2021

Tilstede: Karina, Helena, Theresa. Referent: Theresa

1. Hjælp fra kolonist.

Haveforeningen har stor glæde af at få hjælp til ukrudsbrændning omkring fælleshuset, det er bestyrelsen ovenud lykkelige for, her er ligepludselig blevet virkelig flot. Tak til den kolonist der bidrager med det.

2. Trafik.

Vi har bemærket at der er meget trafik i kolonihave foreningen om aftenen. Vi undre os og vil skærpe opmærksomheden på de biler, dejligt hvis det er havelejere som holder øje, bare det ikke er uvedkommende.

3. Vedligeholdelse af veje.

Vi har indhentet tilbud fra forskellige vejmænd (entreprenører). Og har sagt ja tak til et lille lokalt firma, med en vej-høvl. Vi afvente dato på hvornår el bliver lagt ned, så vejene er i orde lige inden de kommer. Aht. evt. Reetablering af vejene.

Referat bestyrelsesmøde 3/11 2021

Tilstede: Karina, Helena, Theresa Refarant: Theresa

1. Oprydning.

Vi brugte mødet på at ryde op i “kontoret” det lille rum i fælleshuset. Vi fik smidt en masse gamle papirer ud, plus smit gammelt ubrugelig ting og sager ud. Så nu er det efterhånden et overskueligt rum hvor man kan finde de enkelte vigtige papirer.

2. Haveleje fejl.

Vi har fundet en fejl i haveleje. En kolonist har siden 2015 kun betalt 2 gange om året. Kolonisten var i god tro, det var Gitte, vores tidligere revisor der ikke har set det. Vi kan juridisk kun gå 3 år tilbage. Vi får derved halvdelen af den manglende leje

indbetaling hjem, men resten går tabt.

Referat bestyrelsesmøde 17/10 2021
Tilstede: Karina, Helena, Nicolaj, Theresa,
Udeblivelse:  Tarek, Knud-Erik
Referant: Theresa


1. Regnskabsprogram.

E-conomics sender stadig til gammel formandsmail, det er nu forhåbentligt bragt i orden..


2. Haveleje betaling.
    
Når man betaler haveleje bedes man venligst skriv sit HAVE NUMMER i meddelelses feltet da det er meget tidskrævende kun at kunne se navn. Og husk der er kommet ny formandsmail den står på hjemmesiden. Den gamle er slettet.

 3. Godkendelse af brændeovne og pasning af haver.

Der skrives til kolonister omkring godkendelse af de sidste brændeovne. Og manglende pasning af egen have, på mail og sener med anbefalet brev, hvis tingende ikke bringes i orden er næste skrid opsigelse af lejekontrakten.

 4.  Censor lamper

Vi vil i løbet af vinteren sætte censorlamper op på badeværelserne, da de fleste glemmer at slukke efter sig.


 5. Betalings misligeholdelse.

Da formanden bruger uforholdsmæssig meget tid på at skrive til kolonister om at betale haveleje, bliver § 9.8 taget i brug fremover.  Enhver form for betalingsmisligholdelse betragtes som væsentlig.

 6. Hække.

Alle hække OGSÅ dem mellem haver må Max være 180 cm høje, mange har træer og høje buske i hækken, hvilket ifl. Vedtægter ikke er tilladt. Dette bedes bringes i orden, og for god naboskabs skyld så fjern ukrudt i hækken også.
     

 7. Pasning af fællesvej.

Vi skal gøre opmærksom på at man har pligt til at passe fællesvej ud til midten af vejen. På gå tur rundt i kolonihaveforeningen er her ikke særlig ordenligt på vejende og kanten ind til havens hæk.

8.  Skyld af camping toiletter.

Husk sidste chance for at tømme camping toilet er lørdag den 30. hvis man også vil skylle dette, da vi lukker for andet ved søen.Næste møde er aftalt til 3. November.

Referat bestyrelsesmøde 5/9 2021

Tilstede: Karina, Helena, Nicolaj, Theresa, Tarek, Knud-Erik
Referant: Theresa


1. Førtehjælpskursus.

Flere kolonister har efterspurgt et føstehjælpskursus. Vi spørger om der er tilslutning til det, herefter vil vi holde det i fælleshuset hvis der er tilmeldinger til det. Med egenbetaling naturligvis.


 2. Hjertestarter.
    
Der er blevet lavet flere ansøgninger til en doneret hjertestarter, vi venter på svar.

 3.  Parkering på vejene.

Vi strammer op på vedtægterne ang. vores vedtægter om at parkering på fællesveje er forbudt. Vi har lavet sedler til vinduesvisker, kom og få nogle udleveret så vi får informeret alle der holder på vejene at det må vi ikke.

  4. 15 km i timen.

Vi drøftede igen farten på vores fælles veje, det bliver for dyrt at lave chikaner. Vi appellere igen igen til at folk overholder de 15 km i timen. Husk også at informere jeres gæster.


 5. Klager.

Der er indkommet et par klager, som vi diskuterede og tager hånd om.

6.  Dårlig opførsel.

Personlig chikane, verbalt eller fysisk er ikke accepteret i vores forening. Fremover bliver der konsekvenser for dårlig opførsel.
     

7.  Huslejestigning.

Pga. administrativt bøvl, bliver stigningen først 1,. Januar 2022.


Referat Generalforsamling 11/6-2021

Referat Generalforsamling 11/6 2021  

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

Anders blev valgt til dirigent, stemmetællere Tarek, Ditte og Anjazira. 

Susanne blev referent. 

53 fremmødte. 

2. Bestyrelsens beretning. 

Vi i bestyrelsen Karina, Theresa, Nicolaj og jeg (Helena). Vil gerne byde velkommen til årets  generalforsamling 2021 

Steen Anker, hus 40, er desværre sovet ind her i det tidlige forår, han har i flere år været en mand  som sammen med sin kone Brita bidraget med mange gode tiltag. Vi vil bede forsamlingen rejse  sig og mindes Steen med et minuts stilhed….. tak. 

Vi vil starte med at takke Ditte for god og trofast pasning af fælleshus og tilhørende wc’er. Ditte  har valgt at stoppe efter 10 år. Vi vil gerne overrække denne lille anerkendelse fra hele foreningen. 

Vi har også en medalje til vores gæve frivillige havemænd: Gert, Anders, Jesper, Claus og Torben,  som gør hvad de kan for at holde det så fint.  

Vi overtog bestyrelsen meget pludseligt og hver især tog vi opgaven alvorligt og gik igang med  opsmøgede ærmer. Der har været meget der skulle kigges på og der har været meget rodet og  der er stadig en del der skal styr på. Vi startede med kontoret, det var næsten uoverskueligt. Vi  har gennemgået alt 3 gange, fundet sjove, triste, undrende og givende ting. Smidt 4 store sække  

ud med gamle regninger og ubrugelige papirer og en del er gemt. Alt fra Jan’s tid er forsvundet,  også papir som drejer sig om aktier, en ting vi ikke er færdige med at følge op på. Vi fandt også et  gammel pantebrev på 300.000, det figurerede pludselig som en udgift i vores regnskab. Det  ligger til rådighed i tilfede af uforudsete udgifter. 

Gitte ,vores gamle kasserer har været en stor hjælp i starten, hun vidste meget om vores  regnskab, da vi overtog tingene uden overlevering. 

Vi er en meget videbegærlig og undersøgende bestyrelse, trods det at vi blev rådet til at lade  tingene ligge. 

Gitte valgte pludselig at stoppe uden begrundelse, en søndag eftermiddag. (Måske fordi vi har  stillet for mange regnskabsmæssige spørgsmål, ting der undrede os, som eks. brugte Gitte Excel  ark hvor man ikke kan gå ind under hver post og se hvad der ligger bagved, hun ønskede ikke at  bruge andet.) 

Da hun meddeler at stoppe, gjorde vi præcis som tidligere bestyrelse, finde en anden kasserer  med det samme og han anbefalede regnskabs progammet e-conomic som vi havde efterlyst, da  det er meget gennemsigtig. 

Derudover besluttede vi at vores fælleshus som kun blev brugt til den fest i ny og næ,  generalforsamling og lidt banko, skulle være et fælles fælleshus med ønske om fælles TV aftener,  fællesspisning, spil mm og 70’er stilen skulle skiftes ud med nye friske farver, samt opgradering af  køkkenet så det bliver muligt at lave mad til de tilladte 50 personer til en evt. fest med  hjemmelavet mad. 

Vores drøm for året nu, er at få lavet vores redskabs skur, det er utæt og undermineret af rotter,  samt få købt haveredskaber, så havemændene har hvad de har behov for og ikke skal bruge  deres eget. 

Og så skal vi have malet det sidste i fælleshuset. 

Til afslutning vil vi ønske at vi får en god hyggelig og saglig generalforsamling. 3. Godkendelse af revideret årsregnskab.

En kolonist mener at HELE bestyrelsen skal på valg da det er en styregruppe. ….Anders  informerer om hvem der er på valg. I år er det Nicolaj der er på valg for 2 år og Karina for 1 år.  Torben for 1 år. 

Der bliver spurgt til hvorfor regnskab ikke er underskrevet?, …..forglemmelse det blir det. Det er svært at godkende regnskab vedr. Vand. ….. vi kan ikke gøre noget ved at der har været  utætte rør og haner med vandspild til følge. 

Der bliver spurgt til bilag. ….. man kan godt ved forespørgsel se bilag. 

Honorar hvad er de 4000,- ….. en tidligere kolonist fik dem for at opsætte digitalt zoom møde til  generalforsamling sidste år, men det blev alligevel ikke aktuelt. 

Der bliver klaget over at man bruger 7.500 kr på en hjemmeside som ikke bliver opdateret. …  dette har bestyrelsen også været utilfredse med og vi tog jobbet fra Gitte og lagde det over på  bestyrelsen i fællesskab så det fremover er gratis. 

Torben kan sige god for regnskabet med en formue på 1,253 mil. 

Regnskab godkendt! 25 for, 10 imod 

4. Godkendelse af budget. 

Der blev spurgt ind til hvad vi ville bruge på redskabskuret. ….. Det kommer an på hvor meget  hjælp der kan hentes blandt kolonisterne, men hvis ingen stiller op, så må vi få fat på håndværker  hjælp udefra. 

Hvordan kan budget være med Bjørn på, når han ikke er valgt. …. Vi skal også stemme om ham. Bjørn kan ikke være i bestyrelsen….. skal han heller ikke. 

Bestyrelsen må ikke bruge over 30.000kr ….. Det er rigtigt 

Der brugt 5000,- på fester/udflugter og budgetteret med 24.000,- Hvor er de 19.000 henne, hvad  er de blevet brugt til?….. Der er forskel på regnskab og budget… de er ikke brugt men sparret. Til slut var der en som mente at mange brugte tid på at finde fejl hos bestyrelsen, og det ville være  dejligt at have tillid og være anerkendende for den store indsats der bliver lagt frivilligt. 

Budget godkendt! 36 for, ingen stemte imod. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

3.1 En kolonist siger at der ikke mangler penge…. Vi er nødt til at følge inflation, haveleje er ikke  steget siden 2013. Og det ville være godt at vi har penge når der skal kloakeres.  Pengene skal henlægges til fremtidig kloakering.  

Godkendt 41 for, ingen imod 

5.0 Bestyrelsen skal altid være ulige….. ikke nødvendigvis, formand har ved uenighed 2 stemmer. Godkendt! 36 for, 2 imod. 

5.4 Godkendt 37 for, 2 imod. 

8.2 Hvorfor træ? …..For at her skal se ordentligt ud og det ikke er sommerhus område med  murede huse. 

Godkendt 42 for ingen imod. 

8.3 Kan ikke forstå bestyrelsen skal tage stilling, da de ikke har forstand på det….. Der vil falde mere regn og så er det kun dem med penge der kan hæve deres huse.  Hvor meget betyder det at naboen har en anden ide? Bestyrelsen vil altid være behjælpelig med  at man finder til enighed eller kompromis. I gamle vedtægter står der 3,5 meter, i kommuneplanen  står der husene må være 3 meter. ….. Vi har talt med kommunen og de har ikke nogen indsigelser  hvis der står i vores vedtægter 3,5 meter. Og vi har det på skrift. 

Hvad med træerne?, der står de kun må være 3 meter høje… ..Nej der er ikke noget der i  vedtægterne hvor der står højde, men der står at træer ikke må genere eller skygge for naboens 

have, vi opfordrer til at kontakte først naboen og sidenhen bestyrelsen hvis man er generet af  store træer. 

Der skal stå fra terræn i stedet for underkant, for ikke at man kan bygge sit hus på stylter.  ……..Ordlyden ændres. 

Må man så lave etage/terrasse ned over sin have, altså i terrænet? …..Ja det må man gerne. Godkendt! 43 for, ingen imod. 

8.7 Kan det blive faste dage?…….. ja vi vil lave en kalender til glas skabet, ved fælleshuset. Indkaldelse i god tid. Man kan ikke tillade at give bøde….. Der står fælleshave arbejde i  vedtægterne, og der står at man skal yde i det omfang man kan, det kan være at bage en kage  eller lave kaffe. Hvis ikke der er fremmøde så skal vi betale os fra det. 

Hvad er gentagende gange? ……. ingen fremmøde overhovedet. 

Kan det være 2 dage om året? … Man kan nok ikke holde området med kun 2 gange om året. Godkendt! 44 for ingen imod. 

9.3 Kan man ikke høre naboen om det kan genere hvis man lige laver en lille smule med en skrue  maskine om søndagen. Hvis man ikke generer nogen så er det vel okay? 

Godkendt! 40 for, ingen imod. 

9.5 En kolonist mener ikke vi kan henvise til kolonihaveforbundet, for vi er selvstændige. ……Det  er kolonihave loven fra kommunen hvor der står midlertidigt ophold. 

Brandbiler kommer ikke da vi som kolonihave bliver nedprioriteret ……. Det er undersøgt og  brandfolk kommer til den som ringer først derefter andre. Det er vores vedtægter der er loven og  ikke bestyrelsen. …. det er også derfor vi nu skal stemme om det. 

Det er dejligt hvis nogen er her om vinteren til at holde øje. Husene er steget voldsomt i pris og  dermed måske også inventar, til glæde for tyve. 

Godkendt! 29 for, 14 imod. 

Forslag til ny vedtægt.  

Nedgravning af el i kolonihaverne. 

Kunne vi ikke vente med at grave til vi også skal have gravet kloak? …. ingen ved hvornår der  bliver kloakeret og mange vil ikke vente på det. 

Hvem skal betale det? ……Det er kun dem som vil have strøm der skal betale, det har ikke noget  med foreningen at gøre. 

Elinstallatøren skal have ca. 7.500 afhængigt af hvor mange som tilslutter sig. Vi skal ikke stemme for eller imod el, alle har ret til at få el i sit hus, vedtægten er for at beskytte  fællesveje og at der er forsikring hvis der bliver gravet og ødelagt noget. 

Godkendt! 33 for, 2 imod 

Lukket afstemning om Bjørn. 

Godkendt! 35 for, 14 imod. 

Bestyrelsens honorar:  

Godkendt! 24 for, 13 imod. 

3.2  

Ikke godkendt! ingen for, 40 imod.

PT 1. 

Godkendt! 33 for, 2 imod 

PT 2. 

Ikke godkendt1 2 for, 33 imod. 

PT 3. 

Godkendt! 36 for, ingen imod. 

PT 4.  

Godkendt! uden bøden, men udebliver man fremover og der er brug for vvs’er i ens have,  kommer regningen til haven, foreningen vil ikke dække de store udgifter mere. 

C 1. Godkendt! Bestyrelsen ser på forskellige og forhåbentlige billige løsninger på bump eller  chikaner. 

C 2. Ikke godkendt! Krolf banen bliver brugt. 

K 1. Ikke godkendt! man kan bruge sin egen telefon til wifi. 

M 9.2 Godkendt! 

M 9.3 Forslag 1 Godkendes. 

 Forslag 2 godkendes ikke. 

M 2. Flertal for varmepumper. 

6. Valg af bestyrelse 

Torben stiller op til genvalg Valgt 35 for, ingen imod. 

Nicolaj stiller op til genvalg Valgt 37 for, 14 imod. 

Karina stiller op til genvalg Valgt 30 for, 19 imod. 

Stine stiller op til formand 19 for 30 imod 

Stine Hartung stiller op til formand 

Hendes intention som formand er ikke som nu at der betales på privat mobilpay for sodavand og  vask. Derudover vil hun gerne have fællesskab, fællesfest og vedligeholde vejene.  

Knud Erik og Tarek stiller op til suppleanter, og blev valgt. 

Alle vedtægts ændringer gælder fra d.d. 

Vi takker for rimelig god ro og orden.

Referat af bestyrelsesmøde 27.8.20

Referat af bestyrelsesmøde den 27/8-20

1)

Bestyrelsen er blevet bekendt med, at én af vores medlemmer bryder tavshedspligten og fortæller de øvrige haveejere, hvad der foregår til lukkede møder. Yderligere er der blevet talt nedværdigende og dårligt om andre medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen blev kontaktet af de pågældende og informeret.

Ligeså er pågældende medlem fraværende ved fællesaktiviteter og hjælper ikke til med forberedelserne og påtales for dette.

Samme medlem fortæller, at han “ude i byen” hører et af de andre bestyrelsesmedlemmer beskrevet som: Én, der har udtalt, at hun kun er i bestyrelsen for at bruge foreningens penge”.

2)

Et medlem spørger, om det kunne være en mulighed at have et åbent bestyrelsesmøde og forslaget godkendes med det samme, men ingen dato aftales.

3)

Bestyrelsen har gjort hovedrent i køkkenet og er blevet enige om at istandsætte køkkenet, bl.a. med overskabe, større vandvarmer og noget mere komfur/ovn.

4)

Fælleshuset: Som udgangspunkt lejer man fælleshuset fra fredag til søndag, afhentning og aflevering af nøgler aftaler Helena og lejer selv.

Affald skal ikke i vores container.

Vi har valgt at sætte lejen op til 1000 kr. for en weekend, for alle, der lejer det. (Der skal være en med, der har have i foreningen).

Vi har også valgt at have et depositum på 500 kr., der skal betales med det samme, når man lejer det.

Strøm er 6 kr. pr. kw.

Betaling skal ske direkte til Gitte enten med Mobilepay eller en bankoverførsel.

Helena laver et opslag på Facebook for at reklamere for udlejning af fælleshuset.

Antoinette skriver til Gitte for at få rettet, hvem der står for udlejningen på hjemmesiden.

5)

Nikolaj ringer/snakker med traktormanden angående vores veje.

6)

Knud-Erik kontakter Carsten Reinhardt angående opgravning ved have 54-55.

7)

Knud-Erik sørger for at få indkøbt noget stabilgrus til vores veje.

8)

Karina sørger for at bestille en trailer til vores havetraktor hos Bauhaus.

9)

Nikolaj og Karina har været på havevandring.

10)

Antoinette hører Gitte, om hun kan sende ud til alle, hvordan man fremover skal betale sin haveleje.

11)

Vi er blevet enige om, at udover at have en generalforsamling om året, så vil vi gerne have et stormøde, inden der lukkes for vandet. På den måde er der ikke så langt mellem at mødes.

12)

Bestyrelsen diskuterer prisen på havelejen, som ikke er steget siden 2013, men haveforeningens udgifter stiger hvert år. Det diskuteres om havelejen bør stige proportionelt med prisen på vand. Det ville give mening, at havelejen stiger, når fællesudgifterne gør det.  Spørgsmålet vil blive taget om til afstemning ved næste generalforsamling.

13)

Karina bestiller et nyt ur til endevæggen med batterier.

14)

Knud-Erik kontakter murer og får tilbud på at reparere endevæggen.

15)

Knud-Erik kigger på de nøgler der er afleveret fra Lars Stage.

16)

Theresa hænger hylder op i gangen til bøger og forlængerledning på søndag.

Referat fra ekstraordinær Generalforsamling 28.6.20

Referat af ekstraordinær generalforsamling i haveforeningen Kløverbladet søndag d. 28/6-2020

Dirigent: Mads have nr. 19.

Stemmetællere: Majbritt have nr. 52 og Susanne have nr. 1.

Referent: Karina have nr. 54.

Der var 40 haver repræsenteret.

Punkt 1. Da formanden blev kontaktet privat og der blev slået tvivl om bestyrelsen, valgte vi at stemme om hver enkelt igen. Alle blev stemt ind, men Helene og Nicolaj havde hver 2 stemmer imod sig.

Bestyrelsen består herefter af; Antoinette Zamroud (formand – valgt for 2 år), Helena Larsen (valgt for 2 år), Theresa Rommedahl (valgt for 2 år), Karina Rosendahl, Nicolaj Høglund, Knud Erik Gliese, Julian (alle valgt for 1 år), Revisor Torben Pedersen blev valgt for 2 år.

Punkt 2. Formandens beretning: Indtil videre har bestyrelsen haft travlt med at samle op på flere ting og kigge på vedtægterne. Karsten Reinhardt har været forbi og kigge på dræn. Han mener at det er vores veje der ikke er ordentlig vedligeholdt, så det skal ordnes. Vi vil kæmpe for at vi alle taler pænt og ikke leger politi overfor hinanden.

Punkt 3. Regnskab for 2019: Overskud på 24.000 kr. og regnskab blev godkendt.

Punkt 4. Budget for 2020: Godkendt.

Punkt 5. Indkomne forslag: Have 47 vil gerne have bump på vejene for at dæmpe farten på bilerne. Da forslagsstilleren ikke var mødt op, kunne der ikke blive stillet spørgsmål til hvad det præcist var hun ville have. Derfor var der flertal for ikke at stemme det igennem.

Have 73 vil gerne have en huskøbs prioriterings liste, hvor 1. prioritering til en have skulle være folk fra Vordingborg kommune og hvis ingen der ville købe huset så kunne den blive tilbudt folk udenfor kommunen. Det blev nedstemt 1 for og 39 imod.

Der blev snakket om, om man så ikke kunne sætte en pris på at komme på ventelisten, evt. 2-300 kr.

Punkt 6. Forslag til vedtægtsændringer og afstemning:

1/ 15 % af grundareal af ens have må være bebygget, eksklusivt overdækket terrasser, drivhuse og lign. 35 for og 5 imod, vedtaget.

2/ Vil gerne flytte dato for klipning af hækken fra 1 juli til 1 august, på grund af fuglereder i hækken og at nogle hække først blomstre der. 31 for og 9 imod, vedtaget.

3/ Vil gerne have at hækhøjden bliver ca. 180 cm høj i stedet for 150 cm høj, på grund af mere privat liv. 35 for og 5 imod, vedtaget.

4/ Vil gerne have at det er muligt at familiemedlemmer må låne/overnatte i ens have, også uden man selv er der. 36 for og 4 imod, vedtaget.

5/ Hegn imellem haver. Da dette forslag ikke var detaljeret nok, må afstemning vente til næste år.

6/ Vil gerne have at man kan få lov til at overnatte i påsken, da den engang imellem ligger før 1 april. 31 for og 9 imod, vedtaget.

7/ 1-2 timers maskinarbejde om søndagen. Da dette forslag ikke var detaljeret nok, må afstemning vente til næste år.

Punkt 7. Evt: Dispensation af 1 års reglen blev kun ophævet i år for at vi kunne vælge en bestyrelse, så den regl træder i kraft igen pr. dags dato.

Nicolaj og Karina vil lave en havevandring i løbet af en uges tid.

Mange tak til alle der har hjulpet med havearbejde og meget andet.

Opstart af banko bliver tirsdag den 14/7-2020, og alle er velkomne.

Susanne fra nr. 12 laver Yoga ved fælleshuset, liste med datoer er både på Facebook og i dueslaget. Alle er velkomne.

Lørdag den 11/7-2020 holder Brita nr. 40 og Majbritt nr. 52 loppemarked fra 10-13 ved fælleshuset. Alle er velkomne og dem der også vil have en bod kommer 9.30 og stiller op.

Stor tak til Jens Peter for hjælpen og støtten. Og tak til ny bestyrelse for det fine arbejde indtil videre.

Vi afsluttede mødet med en dejlig omgang aftensmad. Specielt tak for hjælpen til Majbritt nr. 52.